• بانک ایده های نو
  • محمدرضافتحیان
  • بانک ایده های نو
  • محمدرضافتحیان
  • محمدرضافتحیان
  • بانک ایده های نو
  • محمدرضافتحیان
  • محمدرضافتحیان
  • بانک ایده های نو
  • محمدرضافتحیان
  • بانک ایده های نو
 
بانک ایده های نو بانک ایده های نو بانک ایده های نو بانک ایده های نو بانک ایده های نو بانک ایده های نو بانک ایده های نو بانک ایده های نو

بان- بانک ایده های نو
این دستاورد حاصل نیاز امروز می باشد. دستاندرکاران دنیای ارتباطات و رسانه برای پیشبرد اهداف آموزشی،فرهنگی، هنری، اقتصادی، اطلاع رسانی و رسانه ای خود، از ابزار چندگانه دنیای مجازی، استفاده می نمایند.

بزرگترین معضل بازار امروز که منجر به اتلاف زمان و هزینه می گردد، عدم یکپارچگی این عملیات به هم پیوسته می باشد و لذا با اذعان به این ضرورت اساسی، دستاوردی را به شما ارائه میدهیم که حاصل آن هماهنگی و  یکسان سازی این مجموعه عملیات را در بر داشته و به بهره وری منجر می گردد.

ایده پردازی مناسب، تولیدات محتویی بر اساس روانشناسی هنری و موضوعی، مدیریت اجرا و انتشار، تبلیغات هدفمند، مدیرین زمان و هزینه وسایر ارزش های افزوده در این ساختار یکپارچه، برای هر مخاطبی قابل اطمینان و رصد می باشد.

تجربه دو دهه، فعالیت های منقطع ، ما را بر آن داشت، تا حاصل تجربیات خود را به عنوان(پروژه بان) بانک ایده های نو از صفر تا صد نیاز مخاطبان را تامین نماییم.

از تهیه عنوان و تدوین ایده گرفته، تا ثبت دامنه و اکانت، کمپین  نویسی و سناریو سازی، تا اجرای هنری و فاخر، تا انتشار و مدیریت مخاطبان و ... همه بخشی از قابلیت های این دستاورد می باشد.

همراه شماییم، همگام ما باشید.

محمدرضافتحیان

 
بانک ایده های نو